Protokół Nr 13/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 05.07.2019r.

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Tadeusz Dorobek
 2. Z-ca Prezesa ds. techn.-inwest. – Bogdan Jasiński
 3. Pełnomocnik Zarządu ds. gosp. Rem. – Jolanta Lęcznarowicz
 4. Operator systemów eto – Piotr Janowski
 5. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

Porządek obrad :

 1. Informacja o funkcjonowaniu pogotowia lokatorskiego w Spółdzielni.
 2. Informacja o funkcjonowaniu operatorów telewizji i internetu na osiedlu.
 3. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Ad.1

Zarząd Spółdzielni omówił uwagi, które zostały zgłoszone na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej, a dotyczące sposobu reagowania przez pracowników Spółdzielni na zgłoszenia lokatorskie. Z wypowiedzi odpowiedzialnych za nadzór nad tymi sprawami wynika, że zgłoszenia są przyjmowane, rejestrowane a ich wykonanie odnotowane. Faktem jest, że wykonanie niektórych zgłoszeń wymaga czasu z uwagi na konieczność zakupu części, tym nie mniej żadna sprawa nie jest dokładana na bok bez załatwienia.
Zarząd ustala, że do dnia 31.08.2019 r. zostaną opracowane odpowiedzi na uwagi zgłaszane na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków i przedstawione na posiedzeniu Zarządu, po czym podane do wiadomości mieszkańcom.
Informacja o dyżurach domowych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z informacją o dostępności usług telekomunikacyjnych na terenie Spółdzielni.
Zarząd stwierdza, ze mieszkańcy naszego osiedla mogą skorzystać:

 • z telewizji naziemnej oferującej aktualnie 29 kanałów telewizyjnych oraz 12 kanałów radiowych,
 • z usług trzech operatorów telewizji kablowe: Vectra, UPC, Orange,
 • oraz telewizji satelitarnej.

Zarząd Spółdzielni postanawia aby na stronach internetowych Spółdzielni przedstawić naszym mieszkańcom informacje o dostępności usług telekomunikacyjnych.
Termin zamieszczenia – do 15.07.2019 r.
Informacja o usługach telekomunikacyjnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.3

Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 11/2019 w sprawie:

 • nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu – 2 osoby,
 • utraty członkostwa z mocy ustawy, w związku ze zbyciem tytułu prawnego do lokalu – 2 osoby.

Postanowienie nr 11/2019 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

słowa kluczowe: , ,