Protokół Nr 13/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 26.11.2019 r.

Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej:

 1. Wiesław Niechwiedowicz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 2. Leszek Wis – Sekretarz Rady Nadzorczej
 3. Ewa Babińska – Członek Rady Nadzorczej
 4. Małgorzata Bogumił – Członek Rady Nadzorczej
 5. Roman Ciachorowski – Członek Rady Nadzorczej
 6. Gabriela Eysymontt – Członek Rady Nadzorczej
 7. Jacek Hryhorowicz – Członek Rady Nadzorczej
 8. Paweł Piekarek – Członek Rady Nadzorczej
 9. Magdalena Sawicka – Członek Rady Nadzorczej
 10. Dorota Stasiłowicz – Członek Rady Nadzorczej
 11. Bogumiła Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej

 

Porządek obrad :

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i uchwalenie Planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na 2020 r.
 4. Rozpatrzenie i uchwalenie stawek opłat za lokale.
 5. Rozparzenie i uchwalenie zmian do Regulaminu użytkowania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców SM „ORUNIA”.
 6. Rozpatrzenie stanowiska Zarządu dotyczącego członkostwa osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 7. Informacja o działalności społeczno-kulturalnej w Spółdzielni.
 8. Sprawy wniesione:
  1. pisma, które wpłynęły  do Rady Nadzorczej,
  2. informacje z pełnionych dyżurów,
  3. wolne wnioski,
  4. usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 

Ad.1

Porządek obrad został odczytany i przyjęty 10 głosami za, przeciw głosów nie było.

 

Ad.2

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty bez uwag.

 

Ad.3

Główna Księgowa przedstawiła projekt Planu Finansowo-gospodarczego Spółdzielni na 2020r.  Plan opiera się na założeniach wynikających ze wskaźników makroekonomicznych, jak: planowana inflacja, ceny usług komunalnych, podatki i opłaty oraz przeglądach zasobów mieszkaniowych i długofalowym programie remontów na 2020 r.

Plan na 2020 r. obejmuje  następujące wielkości:

 1. zasoby – 89.545,42 m2
 2. nakłady inwestycyjne – 10,0 tys. zł.
 3. zatrudnienie – 33,5  etatów
 4. nakłady na remonty – 914,3 tys. zł.
 5. odpis na fundusz remontowy – 825,0 tys. zł.
 6. koszty ogółem – 11.361,8 tys. zł.
 7. przychody ogółem – 11.840,0 tys. zł.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem planu finansowo-gospodarczego na 2020r. rekomenduje jego przyjęcie.

Komisja Techniczno-inwestycyjna  wnioskuje o przyjęcie Planu finansowo-gospodarczego na 2020 r.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 23/2019 przyjęła Plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni na 2020r. oraz strukturę organizacyjną na 2020r.

Za uchwałą głosowało 11 osób, przeciw głosów nie było.

Uchwała wraz z planem finansowo-gospodarczym i strukturą organizacyjną Spółdzielni na 2020r. stanowi załącznik  do protokołu.

 

Ad.4

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 24/2019 przyjęła stawki opłat wynikające z Planu finansowo-gospodarczego SM „Orunia” na 2020 r., które obowiązywać będą od 01.04.2020r. do 31.03.2021r.

Za uchwałą głosowało 11 osób, przeciw głosów nie było.

Uchwała stanowi załącznik  do protokołu.

 

Ad.5

Z-ca Prezesa ds. techniczno-inwestycyjnych przedstawił projekt zmian do Regulaminu  użytkowania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców.

W trakcie dyskusji poruszono sprawy związane z:

 • uszczegółowieniem jakie przeróbki wymagają pozwolenia na budowę,
 • wywozem gruzu po remoncie,
 • sankcji związanych z nie zgłoszeniem przeróbek.

Po dyskusji Rada Nadzorcza, Uchwałą Nr 25/2019 przyjęła Aneks Nr 4 do  Regulaminu  użytkowania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców SM „ORUNIA” oraz jednolity tekst regulaminu.

Za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 2 głosy, 1 osoba wstrzymała sie od głosowania.

Uchwała wraz z Aneksem i jednolitym tekstem regulaminu  stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.6

Przewodniczący Zebrania odczytał stanowisko Zarządu dotyczące członkostwa osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bez członkostwa w Spółdzielni.

Prezes Zarządu poinformował, iż po wejściu w życie Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r., sprawą dyskusyjną było członkostwo osób, które nabyły spółdzielcze prawo do lokalu przed wejściem w życie w/w ustawy. Obecnie interpretacje idą w kierunku, iż członkostwo przysługuje wszystkim osobom posiadającym spółdzielcze prawo do lokalu, bez względu na termin nabycia tego prawa. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni stoi na stanowisku aby przyjąć interpretacje korzystne dla członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 26/2019 zaakceptowała decyzję Zarządu o uznaniu prawa osób posiadających spółdzielcze prawo do lokalu (powstałe przed wejściem w życie w/w ustawy z dnia 20.07.2017 r.)  do uzyskania członkostwa w Spółdzielni.

Uchwała stanowi załącznik  do protokołu.

 

Ad.7

Najemca Klubu Osiedlowego „KOS”  Pani Iwona Kogut omówiła sprawozdanie z pracy Klubu w okresie od 01.09. 2018 r. do 30.10. 2019 r.

Informacja o działalności klubu stanowi załącznik  do protokołu.

 

Ad.8 a

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem od mieszkańca budynku przy ul.Platynowej 26 w sprawie  nadmiernej liczby samochodów na osiedlu oraz braku właściwego systemu rozpoznawania potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Zarząd Spółdzielni, w porozumieniu z Komisją Organizacyjno-Interwencyjną, przygotuje propozycje odpowiedzi na powyższe pismo.

 

Ad.8b

Na dyżurach  członków Rady Nadzorczej w dniach 04.11.2019 r. i 18.11.2019 r. nie było interesantów.

 

Ad.8 c

 1. Przewodniczący Komisji Organizacyjno-Interwencyjnej poinformował, iż w dniu 25.11.2019 r. odbyło się spotkanie Komisji, na które zaproszeni zostali Przedstawiciele Rady Dzielnicy. Niestety nikt z Rady Dzielnicy nie przybył na spotkanie. Na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Komisja przedstawi protokół.
 2. Z-ca Prezesa ds. techniczno-inwestycyjnych poinformował, iż trwają negocjacje z firmą P4 sp. Z o.o. w sprawie umowy najmu terenu pod masztem.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu stanowiska Zarządu w powyższej sprawie wraz z opinią Radcy Prawnego oraz rozesłania członkom Rady projektu umowy oraz opinii Radcy Prawnego.

 

Ad.8d

Rada Nadzorcza usprawiedliwiła nieobecność na posiedzeniu Rady Pana Jana Szurka i Pana Rafała Kopczyńskiego.

W głosowaniu wzięło udział 11 członków R.N., 11 osób głosowało za, przeciw głosów nie było.

 

Na tym protokół zakończono.

słowa kluczowe: , ,