Protokół Nr 12/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 19.06.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Tadeusz Dorobek
 2. Z-ca Prezesa ds. techn.-inwest. – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu ds. gosp. Rem. – Jolanta Lęcznarowicz
 5. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

Porządek obrad :

 1. Przyjęcie Planu posiedzeń Zarządu na II półrocze 2019 r.
 2. Informacja o realizacji programu remontów Spółdzielni na 2019 r.
 3. Informacja o zasobach mieszkaniowych po przeglądach gwarancyjnych oraz o stanie usuwania usterek przez wykonawców.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

 

Ad.1

Zarząd Spółdzielni przyjął Plan posiedzeń Zarządu na II półrocze 2019 r.
Plan posiedzeń stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z informacją o realizacji programu remontów Spółdzielni w 2019 r.
Z informacji wynika, że prace wymagające przetargów zostały podjęte po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu 8 przetargów i są w toku wykonywania bądź zostały zrealizowane. Pozostałe prace wykonywane w trybie bezprzetargowym są zlecone i również są w trakcie wykonywania bądź zostały już zrealizowane.
Ocena postępu prac pozwala stwierdzić, że zamierzenia remontowe są realizowane w sposób płynny.
Informacja o realizacji programu remontów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.3

Pani Pełnomocnik Zarządu ds. gosp. remontowej przedstawiła informację o zasobach mieszkaniowych po przeglądach gwarancyjnych oraz o stanie usuwania usterek przez wykonawców.
Z informacji wynika, że spośród 6 grup robót remontowych stwierdzono usterki w pracach związanych z remontem balkonów i elewacji. Są to prace wykonane w ubiegłych latach a usunięcie usterek zostało zastępczo zlecone innej firmie.
Na 20 usterek stwierdzonych w 2019 r. usunięto 6, pozostałe są w trakcie wykonawstwa i powinny być zrealizowane do końca września br.
Informacja o zasobach mieszkaniowych po przeglądach stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.4

 1. Zarząd Spółdzielni postanowił wprowadzić do Regulaminu w sprawie zasad gospodarowania odzieżą, obuwiem roboczym, odzieżą ochronną oraz sprzętem ochrony osobistej spodnie krótkie (3/4) dla osób wykonujących prace w terenie remontowo-konserwacyjne z okresem używania – 2 sezony letnie.
  Zasady powyższe obowiązują od daty podjęcia decyzji.
 2. Zarząd Spółdzielni udzielił Pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu – Tadeuszowi Dorobkowi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Osób Prawnych „INEKSPLO”.

  Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5

Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 10/2019 w sprawie:

 • Nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu – 1 osoba,
  Postanowienie nr 10/2019 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

słowa kluczowe: , ,