Protokół Nr 12/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 22.10.2019 r.

Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej:

 1. Jan Szurek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Wiesław Niechwiedowicz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Leszek Wis – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Ewa Babińska – Członek Rady Nadzorczej
 5. Małgorzata Bogumił – Członek Rady Nadzorczej
 6. Gabriela Eysymontt – Członek Rady Nadzorczej
 7. Jacek Hryhorowicz – Członek Rady Nadzorczej
 8. Rafał Kopczyński – Członek Rady Nadzorczej
 9. Paweł Piekarek – Członek Rady Nadzorczej
 10. Magdalena Sawicka – Członek Rady Nadzorczej
 11. Bogumiła Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej

Zaproszeni Radni z Dzielnicy Orunia – Gdańsk Południe:

 1. Zenobia Glac-Ściebura
 2. Jolanta Kwiatkowska
 3. Przemysław Haluk
 4. Józef Jezierski
 5. Andrzej Orzechowski
 6. Tomasz Kłos

oraz Tadeusz Dorobek – Prezes Zarządu SM „Orunia”

Porządek obrad :

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie Informacji Zarządu dot. osób zalegających z opłatami za lokale i podjęcie decyzji w tych sprawach.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opłat na fundusz remontowy w budynku przy ul. Platynowej 24 – remont balkonów.
 5. Sprawy wniesione:
  1. pisma, które wpłynęły do Rady Nadzorczej,
  2. informacje z pełnionych dyżurów,
  3. wolne wnioski,
  4. usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 6. Spotkanie z Radnymi Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe.

 

Ad 1

Porządek obrad został odczytany i przyjęty 11 głosami za, przeciw głosów nie było.

Ad 2

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty bez uwag.

Ad 3

Rada Nadzorcza przyjęła Informację Zarządu dot. osób zalegających z opłatami za lokale.
Informacja Zarządu dot. osób zalegających z opłatami za lokale stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4

Rada Nadzorcza, Uchwałą Nr 22/2019 zwiększyła stawki opłat na fundusz remontowy budynku dotyczący remontu balkonów przy ul. Platynowej 24.
Za uchwałą głosowało 11 osób, przeciw głosów nie było.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 5a

Rada Nadzorcza zapoznała się z przesłanym przez Straż Miejską w Gdańsku zestawieniem kwartalnym interwencji zleconych przez monitoring.
Zestawienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad 5b

Na dyżur członka Rady Nadzorczej w dniu 07.10.2019 r. zgłosiła się mieszkanka ul. Uranowej 12, zgłaszając uwagi dot. ogrzewania, przycinania krzewów i drzew.

Po dokonaniu wizji w terenie Uranowa 12, Zarząd Spółdzielni odpowiedział mieszkance pisemnie na zgłoszone przez nią tematy.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości pisemną odpowiedź Zarządu Spółdzielni w tej sprawie.
Odpowiedź do lokatora stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Na dyżurze członka Rady Nadzorczej w dniu 21.10 2019 r. nie było interesantów.

Ad 5c

Pani G. Eysymontt wnosi o poprawę sprzątania w budynku Krzemowa 10 kl. D

W związku z kilkukrotnymi uwagami dotyczącymi sprzątania w budynkach Spółdzielni, Przewodniczący Rady Nadzorczej wnosi, aby na następne posiedzenie Rady Nadzorczej w porządku obrad ująć punkt dotyczący utrzymania porządku w częściach wspólnych w budynkach spółdzielni i wokół nich oraz zaprosić kierowniczkę Administracji w celu przedstawienia informacji w tej sprawie.

Pan W. Niechwiedowicz proponuje, aby rozpocząć opracowywanie wniosków do budżetu obywatelskiego na następny rok, m.in. zejście z osiedla do Parku Oruńskiego.

Ad 5d

Rada Nadzorcza usprawiedliwiła nieobecność na posiedzeniu Rady: Doroty Stasiłowicz i Romana Ciachorowskiego.
11 osób głosowało za, przeciw głosów nie było.

Ad 6

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Szurek podziękował za przyjęcie zaproszenia Radnym Dzielnicy Orunia – Gdańsk Południe przybyłym na spotkanie z Radą Nadzorczą i nawiązując do spotkania przedwyborczego Rady z kandydatami na Radnych przekazał gratulacje wszystkim wybranym.
Przypomniał, że na 15 miejsc w Radzie kandydowały 32 osoby, z czego było 11 kandydatów spośród mieszkańców z naszego osiedla, z których zostało wybranych 7 osób przy ponad 16% frekwencji podczas aktu głosowania. Mając na uwadze wysoką rangę i wagę Rady Dzielnicy przy opiniowaniu projektów uchwał Rady Miasta dotyczących Dzielnicy, w tym naszego Osiedla, możliwość występowania do organów miasta z wnioskami dotyczącymi realizacji funkcji Miasta w naszej Dzielnicy i Osiedlu oraz podejmowanie i współorganizowanie inicjatyw mieszkańców, przedstawił zgłaszane przez mieszkańców spółdzielni problemy dotyczące codziennego ich życia na Osiedlu, które między innymi dotyczyły:

 • skomunikowania osiedla z pozostałymi dzielnicami Gdańska, w tym uruchomienia dodatkowej linii autobusowej do węzła Świętokrzyska lub zmianę trasy autobusu linii 113 tak, aby mogła obsłużyć Orunię Górną,
 • wykonania wyjazdu z osiedla poprzez ulicę Kadmową łączącej ul. Platynową z ul. Małomiejską,
 • poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy szkole oraz udrożnienia dojazdów i rozwiązanie problemów z parkowaniem,
 • naprawy nawierzchni zejścia do Parku Oruńskiego,
 • możliwości korzystania ze szkolnej infrastruktury sportowej przez mieszkańców osiedla,
 • realizacji nowych inwestycji na osiedlu związanych z budową przedszkola i żłobka,

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu i przedstawił Radnym Dzielnicy Orunia-Gdańsk Południe historię powstania Spółdzielni oraz stan działań realizowanych przez Zarząd Spółdzielni na przestrzeni ostatnich lat, związanych z problemami zgłaszanymi przez mieszkańców.
Przewodniczący RN poinformował również, że na przestrzeni ostatnich lat odbyły się trzy spotkania z Radnymi Miasta Gdańska, podczas których także przedstawiane były problemy mieszkańców, niektóre z nich doczekały się realizacji, jak chociażby remonty ulic:
– E. Hoene (odcinek od ul. Krzemowej do ul. Dominika),
– Uranowej (odcinek od Platynowej do Krzemowej),
wraz z remontami chodników i miejsc postojowych,
oraz naprawy nawierzchni zejścia do Parku Oruńskiego od strony budynku Platynowa 26
i przycinka drzew w pasach drogowych miejskich.

Pani Zenobia Glac-Ściebura przedstawiła działania Rady Dzielnicy na rzecz mieszkańców:

 • wycieczki rowerowe,
 • spotkania z seniorami,
 • spotkania matek z niemowlętami (Klub„BOBOrunia”- dofinansowanie),
 • dzielnicowa sąsiedzka potańcówka,
 • ćwiczenia „Chory kręgosłup”,
 • koncerty oruńskie (dofinansowanie).

Ponadto uruchomiono bezpłatną pomoc dla seniorów w drobnych usługach naprawczych tzw., punkt „Złota rączka”.

Rada Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe prowadzi 2 razy w miesiącu dyżury dla mieszkańców, aby mogli zgłaszać swoje propozycje oraz ewentualne uwagi przyczyniające się do poprawienia funkcjonowania osiedla.

Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” wręczył Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy, pismo mieszkanki Spółdzielni, byłej członkini Rady Nadzorczej SM „Orunia” – Pani Marii Mączka, z dnia 27.10.2015r., (w załączeniu), które dało początek podejmowanych w późniejszym czasie działań na rzecz wydzielenia Oruni Górnej z Dzielnicy Chełm i powstania nowej dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe.

Radni Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe zadeklarowali wspólne działanie w rozwiązywaniu problemów mieszkańców osiedla.

Na tym protokół zakończono.

słowa kluczowe: , ,