Protokół Nr 10/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 29.05.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Tadeusz Dorobek
 2. Z-ca Prezesa ds. techn.-inwest. – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu ds. gosp. Rem. – Jolanta Lęcznarowicz
 5. St. Inspektor ds. bhp., p.poż. i o.c. – Krzysztof Chmielewski
 6. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

Porządek obrad :

 1. Informacja o stanie bhp., p.poż. i o.c. w Spółdzielni.
 2. Omówienie Listu Polustracyjnego pełnej działalności Spółdzielni za lata 2016-2018.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Ad.1

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z Analizą stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. i obrony cywilnej w Spółdzielni złożony przez St.Inspektora ds. bhp.
Z informacji wynika, że w Spółdzielni są prowadzone szkolenia wstępne, okresowe dla pracowników Spółdzielni a także przeprowadzane są przez Inspektora bhp kontrole stanu zabezpieczenia. Podobnie w sprawach ochrony przeciwpożarowej są cykliczne kontrole. W zakresie obrony cywilnej w Spółdzielni realizowane są wytyczne Prezydenta Miasta Gdańska oraz zamierzenia własne opracowane i realizowane w rocznym planie działalności Spółdzielni.
W minionym okresie w Spółdzielni nie wystąpiły żadne wypadki ani choroby zawodowe. Brak było również kontroli zewnętrznych. W zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej St. Inspektor ds. bhp wydaje na bieżąco zalecenia dotyczące poprawy warunków pracy czy też ochrony bhp.
Stan zabezpieczenia bhp, p.poż i o.c. w Spółdzielni utrzymuje się na poziomie dobrym.

Informacja o stanie bhp., p.poż. i o.c. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z Listem Polustracyjnym z dnia 16.05.2019 r. Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP dotyczącym lustracji pełnej działalności Spółdzielni, przeprowadzonej w okresie od 21.01.2019 r. do 25.04.2019 r. Protokół lustracji został przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółdzielni w dniu 25.04.2019 r. bez uwag. Zalecenia lustracyjne przedstawiają opis wyników zawartych w protokole lustracji oraz prezentują dwa wnioski dotyczące:

 1. aktualizacji regulaminów wewnętrznych Spółdzielni po uchwaleniu zmian Statutu w 2018 r.,
 2. stosowania wobec użytkowników lokali nieudostępniających mieszkań dla celów przeprowadzenia okresowych przeglądów technicznych działań wynikających z przepisów ustawowych i statutowych.

Zalecenia polustracyjne zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej celem przedłożenia przez Radę na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Zarząd Spółdzielni dokonał przeglądu regulaminów wewnętrznych Spółdzielni z czego na 27 regulaminów wewnętrznych 2 poddał aktualizacji i przedstawił do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza uchwałami z dnia 30.04.2019r. dokonała zatwierdzenia zmian w tych regulaminach. Dotyczy to:

 1. Regulaminu określającego zasady zbywania lokali w trybie przetargów w SM „ORUNIA” w Gdańsku,
 2. Regulaminu tworzenia i gospodarki funduszami.

Odnośnie stosowania wszystkich dostępnych środków w calu wypełnienia obowiązku dokonania przeglądu okresowego mieszkań, Zarząd Spółdzielni stosuje następujące działania:

 •  wyznaczane są 2 podstawowe terminy oraz trzeci dodatkowy,
 • w odniesieniu do lokali nieudostępnionych wysyłane są indywidualne pisma informujące o skutkach nieudostępnienia mieszkań i obowiązku wykonania przeglądu we własnym zakresie,
 • w przypadku pojedynczych lokali nieudostępnionych, uprawnione osoby przeprowadzające przeglądy wydają opinie upoważniające do dalszej eksploatacji,
 • o ile przeprowadzający przeglądy techniczne zalecą wyegzekwowanie 100% frekwencji przy przeglądzie, Zarząd Spółdzielni będzie stosował pozostałe do wykorzystania środki sanacyjne w postaci przymusowego wejścia do lokalu.

Zalecenia polustracyjne oraz protokół z lustracji znajdują się w katach Spółdzielni w Biurze Zarządu.

Ad.3

Główna Księgowa przedstawiła wystąpienie Radcy Prawnego obsługującego Spółdzielnie odnośnie ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego przy ul.E.Hoene 5. Ustanowienie kuratora jest niezbędne dla umożliwienia dalszego prowadzenia działań egzekucyjnych w stosunku do dłużników.
Zarząd Spółdzielni postanawia wystąpić o ustanowienie kuratora dla tej sprawy.
Wystąpienie Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.4

Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 9/2019 w sprawie:

 • Nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu – 1 osoba,
 • utraty członkostwa z mocy ustawy, w związku ze zbyciem tytułu prawnego do lokalu – 1 osoba.

Postanowienie nr 9/2019 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

słowa kluczowe: , ,