Protokół Nr 10/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 17.09.2019 r.

Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej:

 1. Jan Szurek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Wiesław Niechwiedowicz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Ewa Babińska – Członek Rady Nadzorczej
 4. Małgorzata Bogumił – Członek Rady Nadzorczej
 5. Roman Ciachorowski – Członek Rady Nadzorczej
 6. Gabriela Eysymontt – Członek Rady Nadzorczej
 7. Jacek Hryhorowicz – Członek Rady Nadzorczej
 8. Rafał Kopczyński – Członek Rady Nadzorczej
 9. Paweł Piekarek – Członek Rady Nadzorczej
 10. Magdalena Sawicka – Członek Rady Nadzorczej
 11. Dorota Stasiłowicz – Członek Rady Nadzorczej

Porządek obrad :

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Otwarcie przez Komisję Konkursową ofert kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni oraz omówienie złożonych ofert.
 4. Wytypowanie przez Komisję Konkursową kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych.
 5. Sprawy wniesione:
  1. pisma, które wpłynęły do Rady Nadzorczej,
  2. informacje z pełnionych dyżurów,
  3. wolne wnioski,
  4. usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ad.1

Porządek obrad został odczytany i przyjęty 11 głosami za, przeciw głosów nie było.

Ad.2

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty bez uwag.

Ad.3

Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzył pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej.

Do Komisji wpłynęło 9 ofert na stanowisko Prezesa Zarządu. Komisja dokonała otwarcia ofert.

Wykaz złożonych ofert na stanowisko Prezesa Zarządu stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4

Po otwarciu ofert i przeanalizowaniu złożonych dokumentów komisja wytypowała do rozmów kwalifikacyjnych 8 osób. Jedna oferta nie została zakwalifikowana do dalszych rozmów z uwagi na nie spełnienie wymogów formalnych, określonych w ust. III pkt 1 ppkt c i d Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko prezesa Zarządu w SM ORUNIA”.

Szczegółowy opis prac Komisji znajduję się w protokole Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do protokołu Rady Nadzorczej.

Ad.5 a

Do Rady Nadzorczej wpłynęło pismo od mieszkańców budynku przy ul.Uranowej 12 w sprawie podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zapewnienie ładu i bezpieczeństwa zdrowia mieszkańców w związku ze zmianami lokalizacji śmietników w kwartale ulicach Uranowa i Ks. Dominika.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółdzielni do pilnego zajęcia się powyższą sprawą i przedstawienia sposobu rozwiązania problemu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ad.5b

Na dyżur członka Rady Nadzorczej w dniu 02.09.2019 r. zgłosił się mieszkaniec budynku przy ulicy Dominika 3 w sprawie niedogrzanych ścian szczytowych w budynku oraz ubytku ciepła przez otwory wentylacyjne w drzwiach wejściowych do klatki schodowej.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pisemną odpowiedzią Zarządu na zgłoszone na dyżurze problemy.

Pismo Zarządu w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Na dyżurze członka Rady Nadzorczej w dniu 16.09.2019r. nie było interesantów.

Ad.5 c

Pani M.Bogumił złożyła wniosek aby zobowiązać Zarząd Spółdzielni do umożliwienia mieszkańcom Spółdzielni swobodnego wejścia na dyżur członka Rady Nadzorczej. Obecnie aby wejść do pokoju Rady Nadzorczej trzeba przejść przez krzesło wstawione pomiędzy drzwi przeciwpożarowe a futrynę.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółdzielni do pilnego rozwiązania problemu oraz rozważenia możliwości zmiany miejsca pełnienia dyżurów członków Rady Nadzorczej.

Ad.5d

Rada Nadzorcza usprawiedliwiła nieobecność na posiedzeniu Rady: Bogumiły Wiśniewskiej i Leszka Wisa.

11 osób głosowało za, przeciw głosów nie było.

Na tym protokół zakończono.

słowa kluczowe: , ,