Protokół Nr 1/2021

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 11.01.2021r.

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Andrzej Różański
 2. Z-ca Prezesa ds. tech.-inwestycyjnych – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki rem. – Jolanta Lecznarowicz
 5. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

Porządek obrad:

 1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji.
 3. Informacja o zamierzeniach dot. remontów elewacji oraz instalacji C.O. w Spółdzielni.
 4. Plan amortyzacji na 2021r.
 5. Sprawy kadrowe.
 6. Sprawy wniesione.

 

Ad.1 

Protokół z poprzedniego posiedzenia został odczytany i przyjęty bez uwag.

 

Ad.2 

Zarząd przyjął informację, przedstawioną przez Panią Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki remontowej, dotyczącą bieżącej eksploatacji. W okresie objętym informacją nie wystąpiły istotne zakłócenia w pracy Spółdzielni. Odnotowano jedną awarię na sieci zasilającej w wodę budynek przy ul. Platynowej 24, będącej w zasobach SAUR NEPTUN Gdańsk.

Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Ad.3 

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z informacją o zamierzeniach związanych z remontami elewacji oraz instalacji c.o., przedstawioną przez Z-cę Prezesa d/a techniczno-inwestycyjnych.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że zgodnie z decyzjami podjętymi na Walnym Zgromadzeniu w 2020 r. pion techniczny przystąpił do wykonania analiz dotyczących remontu elewacji oraz zmiany systemu zasilania budynków w energię cieplną na wysokie parametry.

Konieczna jest również bieżąca analiza, zarówno potrzeb jak i możliwości, renowacji elewacji, szczególnie budynków z wielkiej płyty. W związku z podjętymi w ubiegłym roku przez Walne Zgromadzenie decyzjami, w 2021r. rozpocznie się akumulacja środków dla części budynków na realizację remontów instalacji c.o. (budowa węzłów indywidualnych, remont instalacji wewnętrznej) oraz na remonty elewacji.

Zarząd zobowiązał pion techniczny do uwzględnienia opisanych w informacji przypadków w opracowywanym wieloletnim planie remontów na lata 2022-2027.

Informacja o zamierzeniach związanych z remontami stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad.4

Zarząd Sp-ni zatwierdził Plan amortyzacji:

 • podatkowej środków trwałych na 2021r.,
 • bilansowej środków trwałych na 2021r.,
 • wartości niematerialnych i prawnych na 2021r.

Plan amortyzacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad.5

Zarząd Spółdzielni zatwierdził wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Spółdzielni za 45 letni staż pracy.

Wniosek o wypłatę nagrody stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad.6

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z Zestawieniem kwartalnym interwencji zleconych przez monitoring. Z przesłanego zestawienia wynika, iż w okresie od października do grudnia 2020r. przez monitoring zlecono 10 interwencji.

Zestawienie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

 

Na tym protokół zakończono.

słowa kluczowe: , ,