Protokół Nr 1/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 22.01.2019 r.

Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej:

 1. Jan Szurek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Wiesław Niechwiedowicz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3.  Leszek Wis – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Ewa Babińska – Członek Rady Nadzorczej
 5.  Małgorzata Bogumił – Członek Rady Nadzorczej
 6. Roman Ciachorowski – Członek Rady Nadzorczej
 7. Gabriela Eysymontt – Członek Rady Nadzorczej
 8. Jacek Hryhorowicz – Członek Rady Nadzorczej
 9. Rafał Kopczyński – Członek Rady Nadzorczej
 10. Paweł Piekarek – Członek Rady Nadzorczej
 11. Magdalena Sawicka – Członek Rady Nadzorczej
 12. Dorota Stasiłowicz – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

 1. Bogdan Jasiński – Z-ca Prezesa ds. Techniczno-inwestycyjnych
 2. Teresa Wójcik – Członek Zarządu, Główna Księgowa

Porządek obrad :

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Zarządu dotycząca egzekwowania należności z tytułu opłat za mieszkania.
 4. Informacja Zarządu dotycząca rozliczenia kosztów remontów w 2019 r. (balkony, śmietniki).
 5. Sprawy wniesione:
  1. pisma, które wpłynęły do Rady Nadzorczej,
  2. informacje z pełnionych dyżurów,
  3. wolne wnioski,
  4. usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ad.1

Porządek obrad został odczytany i przyjęty 11 głosami za, przeciw głosów nie było.

Ad.2

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty bez uwag.

Ad.3

Główna Księgowa omówiła sprawy osób zalegających z opłatami za lokale. Zadłużenie na koniec 2018 r. wyniosło 329 tys. zł. (z uwzględnieniem rozliczenia wody na koniec roku), co stanowi 3,5% rocznego naliczenia opłat. Zadłużenie powyżej 5 m-cy posiada 17 osób na łączną kwotę 160,6 tys. zł.
Wobec osób zalegających z opłatami toczy się postępowanie wewnątrz spółdzielcze bądź sądowo-egzekucyjne.
Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu dotyczącą zadłużeń w Spółdzielni.
Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.4

Z-ca Prezesa ds. techniczno-inwestycyjnych przedstawił informację dotyczącą kosztów remontu balkonów przy ulicy Świechockiego 3. Umowa z Wykonawcą remontu podpisana została w 2016 r. Wykonawca nie wywiązał się z umowy i odstąpił od wykonania prac z powodu braku pracowników. Spółdzielnia naliczyła kary wynikające z umowy natomiast remont balkonów został wykonany w 2018 r. przez firmę zastępczą, po aktualnie obowiązujących cenach. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni będzie wnioskował na Walnym Zgromadzeniu Członków o przeznaczenie dochodu z tytułu kar umownych na fundusz remontowy wspólny. Następnie Rada Nadzorcza rozpatrzy przeznaczenie tej kwoty na poczet remontu balkonów w budynku przy ul.Świechockiego 3.
Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację Zarządu i przychyla się do wniosku Zarządu w powyższej sprawie.
Z-ca Prezesa ds. techniczno-inwestycyjnych przedstawił informację dotyczącą montażu pojemników półpodziemnych na odpady bytowe w zasobach Spółdzielni. Z-ca Prezesa poinformował, iż w wyniku rozmów prowadzonych z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni pojawiała się szansa częściowej zmiany stanowiska Urzędu polegająca na pozostawieniu części altan śmietnikowych w pasie drogowym i ponoszeniu opłat jedynie za pojemniki usytuowane na zewnątrz altan. Spółdzielni złożyła wymaganą dokumentacje i oczekuje na stanowisko GZDiZ. Po uzyskaniu stanowiska GZDiZ zostaną podjęte decyzje dotyczące montażu pojemników półpodziemnych.
Pan W.Niechwiedowicz zaproponował aby zrobić inwentaryzację śmietników pod kątem ilości wrzucanych odpadów oraz kształtu śmietników (prostokątny zmieści więcej pojemników niż kwadratowy).
Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację Zarządu.

Ad.5a

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami:

 1. ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP – podziękowanie za współprac w 2018 r. wraz z życzeniami świątecznymi,
 2. ze Straży Miejskiej – zestawienie kwartalne interwencji zleconych przez monitoring – w IV kwartale 2018 r. było 9 interwencji,
 3. z Urzędu Miasta, do wiadomości Rady Nadzorczej, w sprawie odmowy wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ulicy Uranowej poprzez wyznaczenia przejścia dla pieszych na odcinku od ulicy Krzemowej do ulicy E.Hoene.
 4. skierowane do mieszkanki ul.E.Hoene oraz do wiadomości Rady Nadzorczej dotyczące skargi na uciążliwe zachowanie sąsiadów.
 5. skierowane do mieszkańca ul.Świechockiego 2 w sprawie parkowania samochodów na chodniku.

Ad.5 b

Na dyżurach członków Rady Nadzorczej w dniach 17.12.2018 r., 07.01.2019 r. i 21.01.2019 r. nie było interesantów.

Ad.5 c

 1. Pan L.Wis złożył zapytanie o parking strzeżony.
  Z-ca Prezesa poinformował, iż w przetargu został wybrany dzierżawca parkingu strzeżonego. W nocy będzie dozorował stróż natomiast w ciągu dnia parking będzie strzeżony za pomocą monitoringu wizyjnego. Postawiona będzie brama wjazdowa, a każdy użytkownik garażu otrzyma pilot do bramy. Szczegółowa informacja dla osób użytkujących parking i garaże będzie wywieszona po ustaleniu wszystkich warunków umowy.
 2. Pan J.Hryhorowicz wyraził niezadowolenie z powodu małej ilości flag wywieszonych na terenie Spółdzielni po śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Pan Hryhorowicz złożył również wniosek aby Spółdzielnia zakupiła 3 duże flagi: UE, Polski i Gdańska oraz aby mocowanie flag było przy szyldzie Spółdzielni.
  Z-ca Prezesa poinformował, iż flagi wywieszone były na budynku Spółdzielni od frontu oraz przy wejściu do budynku, tam gdzie zamontowane są uchwyty do flag.
 3. Pani T.Wójcik poinformowała, iż od 01.02.2019 r. GPEC podniósł taryfy za energię elektryczną.
 4. Z-ca Prezesa poinformował, iż 21.01.2019 r. rozpoczęła się lustracja pełnej działalności Spółdzielni za lata 2016-2018.

Ad.5 d

Rada Nadzorcza usprawiedliwiła nieobecność na posiedzeniu Rady Pani Bogumiły Wiśniewskiej.
12 osób głosowało za, przeciw głosów nie było.

Na tym protokół zakończono.

słowa kluczowe: , ,