Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku. ul. Krzemowa 2, 80-041 Gdańsk
ogłasza konkurs na stanowisko:

ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Miejsce pracy: Gdańsk – Orunia Górna

I. Wymagania konieczne:

• Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne – budowlane.
• Co najmniej 10 letni staż pracy.
• Dobra znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego, prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, praktycznego funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
• Znajomość zagadnień dotyczących gospodarki remontowej i eksploatacji zasobów mieszkaniowych.
• Umiejętność kierowania zespołem pracowników i współpracy z organami statutowymi spółdzielni.
• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.
• Nieprowadzenie przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej działalności konkurencyjnej wobec SM „ORUNIA” (oraz rodzącej sytuację konfliktu interesów) lub rezygnacja z dotychczasowej działalności kandydata.
• Dobra znajomość obsługi komputera.

II. Wymagania pożądane:

• Co najmniej 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych.
• Umiejętność prowadzenia negocjacji z kontrahentami.
• Dodatkowe kursy i uprawnienia mogące wnieść wartość dodaną do sprawowania funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu w spółdzielni mieszkaniowej.
• Licencja zarządcy nieruchomości.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w Regulaminie Przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni: www.sm-orunia.pl oraz w sekretariacie Spółdzielni przy ul.Krzemowej 2 w Gdańsku.

III. Tryb zgłaszania ofert

1. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty, którą należy składać w terminie do dnia 15.11.2021r. do godziny 14:00.
2. Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty, o których mowa w Regulaminie przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu SM „ORUNIA”, należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 lub przesłać na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” ul. Krzemowa 2, 80-041 Gdańsk, z dopiskiem: „Postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu, nie otwierać”.

3. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.

Regulamin Konkursu