Komunikat w sprawie koszenia traw

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo nr TR/110/2020 z dnia 14.05.2020r. (data wpływu 22.05.2020r.) oraz T /168/2020 z dn.1.07.2020 w sprawie koszenia traw w pasach drogowych Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że nie wyraża zgody na koszenie tych obszarów przez Spółdzielnię i refakturowania kosztów na GZDIZ.
Zgodnie z przyjętymi zasadami koszenie trawników prowadzone jest na szerokość ok. 1 m wzdłuż ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, w obrębie skrzyżowań, oraz w miejscach stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa.
Pozostawiana roślinność tworzy naturalną łąkę kwietną, która wpisuje się w ekologiczną politykę Miasta tj. przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, zwiększenie retencji wodnej oraz zachowanie bioróżnorodności.
Wykaszanie pasów drogowych w rejonie ul.Hoene wykonamy interwencyjnie w miesiącu sierpniu 2020r.

słowa kluczowe: , , ,