INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SM „ORUNIA”
ODNOŚNIE PIELĘGNACJI ZIELENI OSIEDLOWEJ

Do Spółdzielni wpłynęły w ostatnim czasie skargi mieszkańców z uwagami odnośnie pielęgnacji zieleni osiedlowej. Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej  „ORUNIA” informuje, że wprowadzona  przed kilkoma laty zmiana systemu pielęgnacji zieleni poprzez rezygnację z zatrudnienia stałego konserwatora zieleni i zlecania prac  firmom zieleniarskim, przyniosła  lepszy efekt – zieleń jest przycinana w krótkim czasie w uzgodnionym terminie i profesjonalnie.

Spółdzielnia uzgadnia z firmami, które wygrywają przetargi, terminy wykonania prac  pielęgnacyjnych w taki sposób,  aby umożliwić kompleksową przycinkę zieleni w możliwie krótkim czasie, uwzględniając w miarę możliwości okresy wegetacji krzewów i żywopłotów. Niestety, nie wszystkie krzewy, w tym sadzone przez  mieszkańców, mają te same terminy kwitnięcia i może zdarzyć się przycięcie krzewu podczas jego kwitnienia.

Przycinka drzew wykonywana jest raz na kilka lat (ostatni raz kompleksowo w grudniu 2014 roku i częściowo na początku 2019 roku). Drzewa w nieruchomościach mieszkaniowych przycinane są z uwagi na konieczny dostęp światła słonecznego do mieszkań jak i ze względów estetycznych.  Spółdzielnia w przypadku wyrażenia woli na piśmie przez większość mieszkańców w nieruchomości może odstąpić od przycinania drzew. Działania Zarządu w tym zakresie w ostatnich latach były efektem oczekiwań mieszkańców,  możliwości  prawnych oraz finansowych Spółdzielni.  Szczególnie w bieżącym roku wpływają do Spółdzielni sprzeczne oczekiwania dotyczące pielęgnacji zieleni – koszenia, radykalnej przycinki drzew i krzewów lub całkowitego ich zaniechania i tworzenia tzw. kwietnych łąk. Zakres prac konserwacyjnych ustalany jest wg standardów obowiązujących powszechnie z poszanowaniem wrażliwości osób preferujących utrzymanie zieleni w jej naturalnej formie.  Zarząd Spółdzielni przypomina, iż  tereny zielone wspólne, na których urządzono  ogródki przydomowe, zajęte zostały bez zgody Spółdzielni. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Zarząd usankcjonował istniejący stan nie wprowadzając restrykcyjnych regulaminów, umożliwiając utrzymanie zawiązanych już  dobrosąsiedzkich stosunków.

Przypominamy jednak o zasadach, które  dalej winny być stosowane:

  • ogródki przydomowe winny mieć zaznaczone granice np. w postaci żywopłotów lub delikatnych estetycznych ogrodzeń i być pielęgnowane przez lokatorów, nie wolno sadzić drzew bez uzgodnienia ze Spółdzielnią
  • ogródki przydomowe nie mogą zajmować terenu więcej niż kilka lub wyjątkowo kilkanaście metrów od budynku, nie dalej niż do ścieżek lub chodników,
  • brak oznakowania granic lub poinformowania osób wykonujących konserwację zieleni o indywidualnej pielęgnacji zieleni, może spowodować nieświadomą ingerencję pracowników przycinających zieleń,
  • jako zasadę w Sp-ni stosuje się, że trawa koszona jest na całości trawników, chyba że wyraźnie zaznaczone są ogródki przydomowe,
  • w przypadku konieczności dostępu do budynku lub  z tytułu prac remontowych (rusztowanie, podnośnik) lub ze względów pożarowych ogrodzenia i nasadzenia mogą ulec zniszczeniu, Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w ogródkach szkody.

Gdańsk, 30 maja 2019

słowa kluczowe: , ,