Informacja dla mieszkańców dotycząca pojemników na gromadzenie odpadów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA informuje, że w dniu 04.10.2018 roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni poinformował Spółdzielnię, iż 7 wiat śmietnikowych wybudowanych po 01.10 1985 roku i znajdujących się obecnie w pasach drogowych gminy miasta Gdańsk (ul. Uranowa, Dominika, Hoene i Rozrażewskiego), wymaga usunięcia lub uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego.

Po ponownym przeanalizowaniu przez GZDiZ dokumentów dostarczonych przez Spółdzielnię wyrażono pismem z dnia 29.01.2019r. zgodę na pozostawienie 3 altan w pasie drogowym ulicy Uranowej bez uiszczania opłat za altany a jedynie za powierzchnie zajętą przez kontenery na odpady segregowane umieszczone poza altanami. Pojemniki te aby nie ponosić opłat zostaną wstawione do altan przy ul. Uranowej lub ustawione w pobliżu na terenach Spółdzielni.

W zasobach Spółdzielni funkcjonuje obecnie 27 altan śmietnikowych z czego 4 zlokalizowane w pasie drogowym przy ul. Dominika, E. Hoene i Rozrażewskiego, które podlegają opłacie za zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXV/750/04, art. 39 ust 1 Ustawy o drogach publicznych oraz zarządzeniem nr 705/18 Prezydenta Miasta Gdańska, stawka za zajęcie 1 m2 drogi gminnej pod altany śmietnikowe wynosi 0,51 zł za 1m2 dziennie, zaś za zajęcie przez kontenery stojące przy altanach 0,61 zł za 1m2 dziennie.

Zarząd Spółdzielni przeanalizował kilka wariantów gromadzenia odpadów w innych miejscach oraz związanych z tym kosztów i stanu prawnego. Za najbardziej racjonalny pod względem funkcjonalności i kosztów uznano wariant wyburzenia 4 altan śmietnikowych przy ulicach Dominika, Hoene i Rozrażewskiego i umieszczenia odpadów z tych altan w pojemnikach półpodziemnych zlokalizowanych w obrębie innych altan na terenach komunikacyjnych osiedla:

  • zostanie wyburzona altana przy budynku Dominika 7/Uranowa 16 i zostaną zamontowane pojemniki półpodziemne przy altanie śmietnikowej przy Rzączyńskiego 1
  • zostanie wyburzona altana przy budynku Dominika 3/Dominika 5 i zostaną zamontowane pojemniki półpodziemne przy altanie śmietnikowej przy Uranowej 12
  • zostanie wyburzona altana przy budynku Hoene 7 i zostaną zamontowane pojemniki półpodziemne przy altanie śmietnikowej przy Hoene 5
  • zostanie wyburzona altana przy budynku Rozrażewskiego 4 i zostaną zamontowane pojemniki półpodziemne przy altanie śmietnikowej przy Rozrażewskiego 1

Rozwiązanie to uzyskało akceptację Rady Nadzorczej Spółdzielni. Następnie wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu, który zamontuje w drugim kwartale 2019 roku 18 sztuk pojemników produkcji belgijskiej o pojemnościach od 1,5 do 5m3.

Pojemniki półpodziemne są rozwiązaniem nowoczesnym, coraz częściej stosowanym w Polsce oraz bardzo szeroko od wielu lat w krajach zachodnich z uwagi na takie zalety jak :

  • oszczędność miejsca – pojemniki wkopane w ziemię
  • higiena i czystość – nie widać odpadów
  • zminimalizowanie nieprzyjemnych zapachów – zamknięte, szczelne klapy wrzutowe
  • uniemożliwienie „segregacji” odpadów przez osoby postronne.

Korpusy pojemników i klapy wrzutowe wykonane są z grubego polipropylenu i objęte są wieloletnią gwarancją. Pojemniki wewnątrz wyposażone są w mocne warstwowe worki, zaś klapy wrzutowe oznaczone w kolorach odpowiednich dla poszczególnych frakcji odpadów. Więcej informacji na temat wykonania , montażu i opróżniania pojemników można znaleźć na stronie wykonawcy: http://www swiatpojemnikow.pl

słowa kluczowe: , ,